11 octobre 2006

Sie geht mir uf Narfa....

Esch's 12... Dolly halt net schreia zitter 4 hets morga. Sie geht mir uf Narfa...
Jetz esch's Zitt, dass mini Müs ins Bett geh!
Ech will SCHLOFFA!!!

Soïwatter!!!

Aucun commentaire: